Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van My Body and Mind, gevestigd te Enschede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68644469. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
 1. als het lid zich inschrijft voor een wedstrijd en/of evenement/activiteit;
 2. als het lid onze website/facebook bezoekt;
 3. als het lid in het ledenportaal een wijziging doorgeeft of een daarvoor bestemd formulier invult;
 4. als er een lidmaatschap word aangevraagd via onze website/papieren inschrijfformulier;
 5. als het lid contact met ons opneemt d.m.v. e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten.
1.2 Wij verzamelen daarbijde volgende (persoons)gegevens:
 1. naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN;
 2. lidmaatschapsnummer;
 3. evt. gezondheid meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven.
1.3 Wij kunnendeze gegevens gebruiken om (het doel):
 1. lidmaatschap te effectueren;
 2. doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap te verwerken;
 3. e-mail berichten te versturen vanuit de ledenadministratie;
 4. optimalisatie website/facebook;
 5. verbetering van onze dienstverlening.

2. Informatie, wijziging, correctie, verwijdering, overdrachten en bezwaar

U kunt contact opnemen met onze ledenadministratie via administratie@mybodyandmind.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door My Body and Mind.

3. Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 1. 4you Consultants: ons accountantskantoor.

5. Gebruik van foto en video/film

Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

6. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

7. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

mybodyandmind

Vragen?

Trainster Marloes Roelfzema
marloes@mybodyandmind.nl

  

My Body and Mind B.V.
Marthalaan 9, 7511 AZ, Enschede
KVK nr. 68644469   BTW nr. NL857.532.881.B.01   NL24 RABO 0318128195

My Body and Mind B.V.
Marthalaan 9
7511 AZ Enschede
KVK nr. 68644469
BTW nr. NL857.532.881.B.01
NL24 RABO 0318128195